پلی اتیلن مازندران

مخازن عمودی

۵۰ لیتری تا ۲۰۰۰۰ لیتری

 

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن پلی اتیلن عمودی کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن

کاتالوگ مخازن عمودی حجیم پلی اتیلن مازندران