مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران

با کاربری های متنوع

مخزن آب

مخزن سوخت

مخزن آبیاری باغ و مزارع

مخزن اسید

مخزن مواد شیمیایی

مخزن روغن

مخزن مواد غذایی

مخازن صادراتی

 

مخازن پلی اتیلن مازندران مخازن پلی اتیلن مازندران واحد بازرگانی و فروش مخازن پلی اتیلن photo 2017 08 05 11 08 22

واحد بازرگانی و فروش ایران مخزن ، فروش مخازن و منابع با کاربری های متنوع