انواع اتصالات مخصوص مخزن 

فیتینگ برنجی

فیتینگ کامپوزیت

در سایز های استاندارد